Σύγκρινε και Άλλαξε

ΠΑΡΟΧΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δίνουμε ενέργεια...στην οικία και στην επιχείρηση σας!

Με σεβασμό και ευθύνη απέναντι τόσο στους οικιακούς καταναλωτές όσο και στους εταιρικούς πελάτες, το γραφείο μας προσφέρει πλήρη πακέτα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε συνεργασία με όλους τους αξιόπιστους παρόχους ενέργειας.

Τα πακέτα ενέργειας που προσφέρει το γραφείο μας απευθύνονται τόσο σε οικιακούς καταναλωτές όσο και σε επαγγελματίες που επιθυμούν χαμηλότερες χρεώσεις στο λογαριασμό τους. Πλέον οι πελάτες μας μπορούν να απολαμβάνουν προνομιακά προγράμματα ενέργειας:

 • ΧΩΡΙΣ δέσμευση συμβολαίου
 • ΧΩΡΙΣ πάγια χρέωση
 • ΧΩΡΙΣ εγγύηση
 • ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ τιμή και από το νυχτερινό!

revma Ρεύμα για το σπίτι

ken-oikiako-g1

HOME - Γ1

Για οικιακούς καταναλωτές που δεν διαθέτουν νυχτερινό ρεύμα

ken-oikiako-g1-night

ΗΟΜΕ & NIGHT - Γ1 Ν

Για οικιακούς καταναλωτές που διαθέτουν νυχτερινό ρεύμα

revma Ρεύμα για την επιχείρηση

business-1

BUSINESS 1 - Γ21

Για κάθε επαγγελματία χαμηλής τάσης, με ισχύ μέχρι 25 kVA

business-2

BUSINESS 2 - Γ22

Για κάθε επαγγελματία χαμηλής τάσης,με ισχύ από 25 kVA έως 250 kVA

business-night

BUSINESS & NIGHT Γ23

Για κάθε επαγγελματία χαμηλής τάσης, για ημερήσια και νυχτερινή κατανάλωση

mesi-tasi

ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

Για επιχειρήσεις με ισχύ άνω των 250 kVA

revma Φυσικό αέριο

fisiko-aerio-house

Gas - Σπίτι

Χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις για το φυσικό αέριο του σπιτιού σας

fisiko-aerio-business

Gas - Επιχείρηση

Ανταγωνιστικές χρεώσεις με ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης.

Συχνές Ερωτήσεις

1Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για τη μετάβαση; Θα υπάρξει διακοπή στην παροχή ρεύματος κατά τη μετάβαση;

Για τη μετάβαση από τον προηγούμενο πάροχο στον νέο απαιτείται διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας από την ημέρα παραλαβής της αίτησης. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια εξ ολοκλήρου εμπορική συναλλαγή ΔΕΝ θα υπάρξει διακοπή παροχής ρεύματος κατά τη διάρκειά της μετάβασης από τον έναν πάροχο στον άλλο..

2 Ποια τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αλλαγή παρόχου, όσον αφορά τους οικιακούς καταναλωτές, εταιρικούς πελάτες και πελάτες Μέσης Τάσης;

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πελάτες Χαμηλής Τάσης:

 • Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου, έναντι ή εκκαθαριστικού λογαριασμού. Σε περίπτωση μόνο έναντι λογαριασμού, ζητείται ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός για τον υπολογισμό της κατανάλωσης.
 • Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένη από ΚΕΠ, Αστυνομία, ή δικηγόρο ή απλή φωτοτυπία με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του χρήστη της εγκατάστασης, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στον αρμόδιο διαχειριστή, απαιτείται:

 • Αν ο νέος χρήστης είναι ενοικιαστής, αντίγραφο μισθωτηρίου θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου πελάτη για την μίσθωση του ακινήτου με γνήσιο υπογραφής
 • Αν ο νέος χρήστης είναι ιδιοκτήτης, αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου πελάτη για την κυριότητα του ακινήτου με γνήσιο υπογραφής
 • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης προς τον άλλο πάροχο να εκπροσωπεί τον πελάτη ενώπιον του αρμόδιου διαχειριστή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του πελάτη
 • Έντυπο ειδικής εξουσιοδότησης, σε περίπτωση αρχικής ενεργοποίησης/επαναλειτουργίας σύνδεσης μετά από διακοπή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής
 • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης για την καταγγελία της σύμβασης προμήθειας προς τον προηγούμενο προμηθευτή
 • Υπεύθυνη δήλωση του περί μη οφειλής/εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών/ύπαρξη διακανονισμού

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πελάτες Μέσης Τάσης:

 • Αντίγραφα λογαριασμών του τελευταίου προμηθευτή, που αφορούν τουλάχιστον στους τελευταίους έξι (6) μήνες, με την σχετική εξοφλητική απόδειξη του τελευταίου λογαριασμού. Σε περίπτωση εγκαταστάσεων που λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο ανά περίοδο (εποχιακά μεταβαλλόμενο προφίλ κατανάλωσης), οι λογαριασμοί θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί για όλο το έτος (π.χ. δύο (2) λογαριασμοί ανά εποχή).
 • Εξουσιοδότηση για την λήψη δεδομένων κατανάλωσης από ΔΕΔΔΗΕ
 • Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου ή διαβατηρίου
 • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης προς τον άλλο πάροχο να εκπροσωπεί τον πελάτη ενώπιον του αρμόδιου διαχειριστή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου
 • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης για την καταγγελία της σύμβασης προμήθειας προς τον προηγούμενο προμηθευτή
 • Υπεύθυνη δήλωση του περί μη οφειλής/εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών/ύπαρξη διακανονισμού

Απαιτούμενα νομιμοποιητικά για εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.:

 • Ισχύον καταστατικό
 • Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους δύο (2) μήνες, βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου περί τροποποιήσεων του καταστατικού και περί ισχύουσας εκπροσώπησης
 • ΦΕΚ τροποποιήσεων του καταστατικού για τις ΕΠΕ και ΑΕ
 • ΦΕΚ εκλογής ΔΣ, συγκρότησής του σε σώμα και εκπροσώπησης της εταιρείας για τις ΑΕ

Σε περίπτωση που η σύμβαση υπογράφεται από τρίτο πρόσωπο (άλλο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας), υπό την προϋπόθεση ότι τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό, για τη νομιμοποίηση του υπογράφοντος απαιτείται:

 • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη νομίμως από τον ή τους εταίρους/ τον ή τους νόμιμους διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) (ΟΕ, ΕΕ, IKE)
 • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη νομίμως από τον ή τους νόμιμο/νόμιμους διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) (ΕΠΕ)
 • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (στο οποίο η εξουσία θα παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για λογαριασμό της εταιρείας) ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με γνήσιο της υπογραφής του από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) ή ακριβές αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο εξουσιοδοτείται για την εν λόγω πράξη, υπογραφή κλπ. (ΑΕ).
3Υπάρχει κόστος για τη μετάβαση από τον έναν προμηθευτή ρεύματος στον άλλο;

Η μετάβαση από άλλο πάροχο δεν επιβαρύνει οικονομικά τον καταναλωτή (οικιακό ή εταιρικό).

4Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος πού απευθύνεται ο καταναλωτής;

Εάν υπάρξει βλάβη ή διακοπή της παροχής ρεύματος ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία Βλαβών του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Δείτε τα τηλέφωνα επικοινωνίας ανά περιοχή εδώ.

5Τι συμβαίνει με την εγγύηση που έχει καταβληθεί στον προηγούμενο πάροχο ρεύματος;

Η εγγύηση που έχει καταβληθεί στον προηγούμενο πάροχο ρεύματος επιστρέφεται με τη μορφή συμψηφισμού στον τελευταίο λογαριασμό που θα λάβετε, ο οποίος ορίζεται ως τελικός-εκκαθαριστικός.

6 Χρειάζεται να καταβληθεί εγγύηση στον νέο πάροχο; Αν ναι, ποιο το πόσο της εγγύησης και τι συμβαίνει σε περίπτωση αποχώρησης από τον πάροχο;

Η εγγύηση που απαιτείται να καταβληθεί στον νέο πάροχο είναι ίδια με του προηγούμενου παρόχου και μπορεί είτε να συμπεριλαμβάνεται στον δεύτερο λογαριασμό που θα εκδοθεί είτε να εξοφληθεί με την υπογραφή της αίτησης για αλλαγή παρόχου. Στην περίπτωση αποχώρησης από τον νέο πάροχο η εγγύηση επιστρέφεται με τη μορφή συμψηφισμού στον τελευταίο (Τελικό) λογαριασμό που θα λάβετε. Ο καταναλωτής δύναται να μην απαιτείται να καταβάλει εγγύηση σε επιλεγμένους παρόχους.

7Κάθε πότε εκδίδεται λογαριασμός; Και πώς μπορώ να τον λαμβάνω;

Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση και θα σας αποστέλλεται ταχυδρομικώς αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή (εγγραφή στα online συστήματα των παρόχων), εφόσον το επιθυμείτε.

8Οι λογαριασμοί που θα εκδίδονται τι θα περιλαμβάνουν και πώς μπορεί κανείς να τους ελέγχει;

Ο καταναλωτής θα λαμβάνει μηνιαίο ή διμηνιαίο λογαριασμό που θα περιλαμβάνει τις ενεργειακές χρεώσεις του νέου παρόχου, καθώς και τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και λοιπές χρεώσεις λογαριασμού που είναι ίδιες σε κάθε πάροχο ενέργειας. Οι πάροχοι πληροφορούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την κατανάλωση του πελάτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δίνοντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα σχετικής ενημέρωσης κατόπιν αίτησης.

9Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης του λογαριασμού;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον λογαριασμό σας κάνοντας εγγραφή στις online υπηρεσίες των παρόχων.

10Πέραν του κόστους κατανάλωσης θα εμφανίζονται και άλλου είδους χρεώσεις στον λογαριασμό; Αν ναι, ποιες;

Πέραν των χρεώσεων του παρόχου για την κατανάλωση ρεύματος, ο λογαριασμός περιλαμβάνει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τον ΦΠΑ, καθώς και φόρους και εισφορές που ο καταναλωτής οφείλει να πληρώσει σε κάθε προμηθευτή και οι οποίοι αποδίδονται στο κράτος.

11Ποια τα οφέλη από την επιλογή άλλου παρόχου ενέργειας;

Η επιλογή παρόχου ενέργειας από το γραφείο μας σας προσφέρει έως και 36% χαμηλότερες χρεώσεις στο ρεύμα, επιβράβευση συνέπειας, άψογη εξυπηρέτηση & αξιόπιστη συνεργασία.