Πιστώσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Προστατέψτε την επιχείρησή σας από κινδύνους που δεν μπορείτε να προβλέψετε!

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από τους εμπορικούς και τους πολιτικούς κινδύνους, τους οποίους δεν μπορείτε να προβλέψετε. Βελτιώνει την ποιότητα της πελατειακής σας βάσης και συμβάλει στην κερδοφόρα ανάπτυξή σας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ξαφνικής ή απροσδόκητης επισφαλείας των αγοραστών σας.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων σας παρέχει τη σιγουριά να επεκτείνετε τις πιστώσεις σας σε νέους πελάτες και να βελτιώσετε την πρόσβασή σας στη χρηματοδότηση. Η Ασφάλιση Πιστώσεων αφορά τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις – δηλαδή εκείνες που πρέπει να εξοφληθούν εντός 12 μηνών.

Πως λειτουργεί

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από τον κίνδυνο κάποιος αγοραστής σας να μην εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Αυτές οι οφειλές μπορεί να προκύψουν λόγω της αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας του αγοραστή σας ή της αδυναμίας του να εξοφλήσει τις οφειλές του στην καθορισμένη ημερομηνία («καθυστέρηση πληρωμής»).

Ο τρόπος λειτουργίας είναι απλός :

Το δίκτυο των έμπειρων αναλυτών κινδύνου της συνεργαζόμενης εταιρείας του γραφείου μας - Euler Hermes παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση των αγοραστών σας. Αξιολογεί τον κάθε αγοραστή σας και τον βαθμολογεί με κάποιο ‘grade’, το οποίο μετράει το βαθμό της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.

Με βάση αυτή την αξιολόγηση του κινδύνου, παραχωρά σε κάθε αγοραστή σας ένα συγκεκριμένο πιστωτικό όριο, μέχρι το οποίο εσείς (ο ασφαλισμένος) μπορείτε να εμπορεύεστε και να ζητήσετε αποζημίωση για τη ζημία σας σε περίπτωση επισφάλειας. Αυτό το όριο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, σύμφωνα με νεότερες διαθέσιμες πληροφορίες.

Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Ασφάλισης, η εταιρεία σας ενημερώνει για οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση των αγοραστών σας και τη δυνατότητά τους να σας πληρώσουν για τα προϊόντα που τους έχετε παραδώσει ή τις υπηρεσίες που τους έχετε παράσχει. Σε περίπτωση που ο αγοραστής σας αδυνατεί να σας πληρώσει ή δεν θα σας πληρώσει, θα σας αποζημιώσουν με βάση το πιστωτικό όριο που σας έχουν παραχωρήσει. Στη συνέχεια, μπορούν να αναλάβουν την είσπραξη των απαιτήσεών σας για λογαριασμό σας.

Παράδειγμα ασφάλισης πιστώσεων

Εάν το περιθώριο κέρδους μιας επιχείρησης είναι 5% και κάποιος από τους αγοραστές σας δεν πληρώσει οφειλή αξίας €100,000, τότε θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επιπλέον πωλήσεις €2,000,000 για να αντισταθμίσετε την απώλεια των κερδών σας.

Οι ανείσπρακτες οφειλές αποδυναμώνουν την επιχείρησή σας και ελαττώνουν την επενδυτική της ικανότητα. Η σύμβαση Ασφάλισης Πιστώσεων σας βοηθά να διαχειρίζεστε τις εμπορικές απαιτήσεις σας και να μετριάζετε τις ζημίες σας σε περιπτώσεις μη πληρωμής των οφειλών σας.

Η εταιρεία προσαρμόζει τις λύσεις Ασφάλισης Πιστώσεων στο μέγεθος της επιχείρησής σας, τον κλάδο που δραστηριοποιείστε και τις επιχειρηματικές ανάγκες σας.

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις Ασφάλισης Πιστώσεων που παρέχουμε στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες, καθώς επίσης και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ασφάλιση πιστώσεων;

Οι εμπορικές απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του ενεργητικού του ισολογισμού της επιχείρησής σας. Με την Ασφάλιση Πιστώσεων, μπορείτε να προστατεύσετε τις τρέχουσες και μελλοντικές ταμειακές ροές σας, τα κέρδη σας, απελευθερώνοντας πόρους και ανακατανέμοντας τους σε πιο κερδοφόρες δραστηριότητες

Βασικά, η Ασφάλιση Πιστώσεων βελτιώνει την πελατειακή σας βάση μέσω της:

  • Πρόληψης των επισφαλειών
  • Βελτίωσης των πελατειακών σας σχέσεων
  • Βελτίωσης των τραπεζικών σας σχέσεων και της πρόσβασης σας στη χρηματοδότηση
  • Αυξημένης βεβαιότητας σας για αξιοποίηση των εμπορικών ευκαιριών
  • Σας παρέχει προηγμένη πληροφόρηση για τους κινδύνους των αγοραστών σας.

Θέλεις να μειώσεις το λογαριασμό του ρεύματος σου;

Με ενδιαφέρει